Loading...

บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง ประกาศ หยุดการทำงาน 2 เดือน

ในโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ประกาศ บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด ที่ TSLA. HRM 019/2562 เรื่อง กำหนดหยุดการทำงานใน วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ลงนามโดย นายภูทัต เผื่อนอุดม ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์

โดยระบุว่า เนื่องจากวันที่ 26 ธันวาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 ลูกค้าของบริษัทฯ หยุดการผลิตชั่วคราวและมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในปริมาณลดลง ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการทำงานชั่วคราว บางส่วน ในวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 การหยุดงานชั่วคราว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในระหว่างเวลาที่บริษัทฯ หยุดการทำงานชั่วคราวตามประกาศ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานทุกระดับ ในอัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 75 โดยการหยุดตามข้อนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อรับค่าจ้างเต็มจำนวน ในวันที่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดชั่วคราวตามประกาศนี้ โดยพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาหยุดพักผ่อนประจำปี จะต้องคีย์การลงในระบบ ESS ก่อนวันหยุดการทำงานชั่วคราวที่กำหนดไว้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

(นายภูทัต เผื่อนอุดม)

ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ขอขอบคุณที่มา สยามนิวส์

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here