Loading...

เอกสารที่เกี่ยวกับคน (คนเดินทางใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือ หนังสือผ่านแดนชั่วคราว)

เอกสารเกี่ยวกับรถ

1 ใช้คู่มือรถฉบับจริง (รถยนต์จะเป็นเล่มสีฟ้า และรถยนต์จะใช้หนังสือเดินทางเล่มม่วงด้วย ส่วนจักรยานยนต์จะเป็นเล่มสีเขียว)
2 สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถ 2 แผ่น
3 สำเนาหน้าเสียภาษี 2 แผ่น
4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น
5 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
6 สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 2 แผ่น (มีค่าใช้จ่ายทั้งด่านไทย และด่านลาว)

กรณี เจ้าของรถไม่ได้เดินทางด้วยตนเอง (เช่น รถเป็นชื่อเมีย แต่เมียไม่ได้เดินทางมาด้วย)
ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน อีกอย่างละ 2 แผ่น
(พร้อมด้วยติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

ถ้ารถที่ต้องผ่อนชำระอยู่ต้องให้ทางบริษัทลิสชิ่งออกหนังสืออนุญาตหรือมอบอำนาจมาให้เรียบร้อยและต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่า อนุญาตให้นำรถออกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ………….. ถึง วันที่ …………..

ทั้งนี้ สำหรับนักเดินทางท่องเที่ยว หากประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวไปยัง สปป.ลาว ให้เรียบร้อย ถูกต้อง
ทางเวป  longkrung.com  ขอแนะนำบริการ อำนวยความสะดวกเอกสาร ณ ด่านห้วยโก๋นน่าน https://web.facebook.com/profile.php?id=100010406651162&_rdc=1&_rdr

บริการประกอบเอกสารผ่านพิธีการ ตม. และศุลกากรด่านพรมแดนห้วยโก๋น และตรวจปล่อยสินค้า ผ่านพิธีการศุลกากรด่านทุ่งช้าง รวมทั้ง จองและจำหน่ายตั๋วโดยสารรถเมล์โดยสาร เส้นทางน่าน – ห้วยโก๋น – หลวงพระบาง ด้วยนะครับ (ขึ้นรถที่หน้าด่าน)

ติดต่อ คุณกสิณา ญานะคำ (พิม)
อาคารพานิชย์ 1/1 ตลาดชายแดนห้วยโก๋น
ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
มือถือ 084 950 8751
มือถือเบอร์ลาว 030 933 6193

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here